Opakované platby

Základní pojmy

Poskytovatelem se rozumí společnost Viral Media spol. s r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02757257, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. C 223268/MSPH. Kontaktovat nás můžete online na e-mailu: podpora@kirli.cz.

Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k webové aplikaci KIRLI a KAWO.

Kartou se rozumí platební karta Uživatele (debetní či kreditní) s oprávněním k provádění internetových plateb.

Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strhávané z Karty.

Tyto podmínky platí pro služby s opakovanými automatickými platbami na webech, které provozujeme: www.kirli.cz a www.kawo.cz

Pravidla a parametry opakovaných plateb za KIRLI nebo KAWO

S těmito pravidly opakovaných plateb je Uživatel seznámen v objednávce Služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.

Zaplacením Služby Kartou dává Uživatel souhlas k autorizaci použité Karty pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.

Uživatel uděluje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GOPAY. Společnost GOPAY s.r.o. nakládá s údaji platební karty Uživatele podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Poskytovatel Služby nemá k údajům o Kartě přístup. Souhlas Uživatele s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání Služby nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost Uživatele.

Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené Služby. Dojde-li ke změně parametrů Služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena Služby a perioda platby).

Uživatel souhlasí s tím, aby Karta autorizovaná pro opakované platby byla použita také pro úhradu doplatkových faktur v případě dokoupení doplňkových služeb.

7 dní před automatickým stržením platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o plánovaném automatickém stržení. Tento bod se týká služeb s periodou 6 a více měsíců.

Po každém automatickém stržení platby bude Uživatel o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude faktura za zakoupenou Službu.

V případě neúspěšného stržení platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o neúspěšném stržení spolu s pokyny, jak v tomto případě postupovat, aby nedošlo k omezení čerpání Služby.

Uživatel může pro opakované platby autorizovat jinou Kartu, než která je pro Službu nyní autorizována. O změnu požádá ve Webovém rozhraní aplikace nebo zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Po úspěšném dokončení autorizace nové Karty, bude tato využívána pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.

Uživatel může opakované platby kdykoli ukončit, a to ve Webovém rozhraní aplikace nebo zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Zrušením opakované platby dochází současně k ukončení Služby k datu její expirace.